Motorna ulja broj 1 u Japanu

FAQ

1. Šta je to mazivo ?

Mazivo je bilo kakva materija koja se umeće između površina u sprezi a u cilju smanjenja trenja, lakog kretanja i sprečavanja habanja.

2. Kakva maziva mogu biti ?

Maziva mogu biti: tečna (MAZIVA ULJA), plastična (MASTI), tvrda (SUMPOR, GRAFIT, MoS2 ...), gasovita (INERTNI GASOVI, VAZDUH ...).

3. Šta znači oznaka SAE ?

SAE je međunarodna organizacija koja definiše temperature pri kojima se meri viskoznost (tečljivost) ulja kao i granične vrednosti viskoznosti, i pri tome ulja svrstava u razrede (od 0W do 25W odnosno od 20 do 60).

4. Za koja maziva ulja kažemo da su multigradna ?

Multigradna maziva ulja su ona ulja koja ispunjavaju zahteve više od jednog SAE viskoznog razreda i zato su pogodna za upotrebu u širem rasponu temperatura. Multigradna ulja su označena pomoću dva broja od kojih prvi označava niskotemperaturnu SAE klasifikaciju (W), a drugi visokotemperaturnu SAE klasifikaciju (prim. SAE15W-40).

5. Šta je to viskozitet ?

Viskozitet (viskoznost, tečljivost) je mera za otpor koju maziva ulja pružaju tečenju, tj on označava unutrašnje trenje u fluidu. Viskozitet se značajno menja sa promenom temperature, pa se pri merenju viskoziteta mazivog ulja uvek navodi temperatura pri kojoj je vršeno merenje.

6. Šta označava indeks viskoznosti ?

Indeks viskoznosti označava koliko se menja viskoznost ulja pri promeni temperature. Ako je indeks viskoznosti veći znači da se viskoznost ulja manje menja pri promeni temperature, odnosno ulje bolje podnosi promene.

7. Šta znači oznaka API ?

API je skraćenica od American Petroleum Institute, odnosno Američki institut za naftu. API klasifikacija ukazuje na ozbiljnost uslova u kojima radi motor, a označava se oznakama S za benzinske motore odnosno oznakama C za dizel motore. Ulja koja se koriste u benzinskim i dizel motorima označavaju se dvostrukim oznakama npr. API SJ/CF.

8. Šta znači oznaka ACEA ?

ACEA je skraćenica od Association des Constructeurs Europeens d Automobile, odnosno Evropsko udruženje konstruktora motora i motornih vozila, koje je zamenilo pređašnji CCMC. Oformljeno je da bi se postavili strožiji zahtevi pred motorna ulja koja se koriste u motorima evropskih vozila. 

9. Šta su to aditivi ?

Aditivi su bilo koje materije koje se dodaju u proizvod, u maloj koncetraciji, a proizvodu obezbeđuju neka nova svojstva ili poboljšavaju postojeća.

10. Šta su to EP aditivi ?

EP (skr. Extreme Pressure) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika a pogotovo kod hipoidnih kod kojih se prilikom rada na mestu kontakta razvijaju visoki pritisci.

11. Šta znači oznaka NLGI ?

NLGI je skraćenica od National Lubricating Grease Institute. Masti za podmazivanje se razvrstavaju prema svojoj tvrdoći. NLGI standard razvrstava masti od NLGI 000 (vrlomekana) do NLGI 6 (takoreći kruta materija).

Eneos proizvodi:
Ulja za putnička vozila
Ulja za motorcikle
Ulja za komercijalna vozila
Ulja za menjače i diferencijale
Rashladna sredstva i antifrizi
Ulja za kočione sisteme
Ulja za čamce